opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden - TALENTINDEBUURT​

Bij TALENTINDEBUURT willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in TALENTINDEBUURT stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.
Artikel 1 – Definities
1.1. Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2. Onder ‘TALENTINDEBUURT' wordt verstaan: TALENTINDEBUURT/Statiestraat 83/ 2600 Berchem, Belgie, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3. Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van TALENTINDEBUURT een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4. Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van TALENTINDEBUURT.
1.5. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door TALENTINDEBUURT van een bestelling.
1.6. Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en TALENTINDEBUURT betrekking hebben.
1.7. Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens TALENTINDEBUURT feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij TALENTINDEBUURT hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.
Artikel 3 – Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van TALENTINDEBUURT zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
Bestellingen
3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5.TALENTINDEBUURT accepteert geen bestellingen:
– indien TALENTINDEBUURT de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6.TALENTINDEBUURT is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien TALENTINDEBUURT bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt TALENTINDEBUURT dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Overeenkomst
3.8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door TALENTINDEBUURT per e-mail is bevestigd.
Artikel 4 – Prijzen en kosten
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2. De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3. TALENTINDEBUURT behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door TALENTINDEBUURT gespecificeerd. Alle leveringskosten zijn voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de consument meegedeeld. TALENTINDEBUURT behoudt het recht de kosten voor levering afzonderlijk te factureren. Indien de consument de goederen weigert op moment van levering of de bestelling alsnog wenst te annuleren nadat de zending reeds vertrokken is, zijn de leveringskosten en aanverwante kosten voor rekening van de consument.
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op TALENTINDEBUURT .
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
Artikel 5 – Betaling
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen.TALENTINDEBUURT behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
Creditcard
5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u TALENTINDEBUURT het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.
5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. TALENTINDEBUURT schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure – van uw creditcard af.
Artikel 6 – Levering
6.1.TALENTINDEBUURT levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen – af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal TALENTINDEBUURT u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. TALENTINDEBUURT heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.
Artikel 7 – Eigendom goederen
7.1. TALENTINDEBUURT houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan TALENTINDEBUURT verschuldigd bent, heeft voldaan.
Artikel 8 – Retourzending
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 13 juni 2014, laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven via het contactadres bestellingen@talentindebuurt.be. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.
8.2. De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.
8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten worden teruggestuurd naar onderstaand adres: TALENTINDEBUURT/ Statiestraat 83/ 2600 Berchem, Belgie. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. TALENTINDEBUURT kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.
8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.
Artikel 9 – Onjuiste levering
9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij TALENTINDEBUURT . U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.
Artikel 10 – Diversen
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TALENTINDEBUURT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TALENTINDEBUURT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling
10.2.TALENTINDEBUURT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3. Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).